Меморандум За Соработка

25.05.2023

Државен инспекторат за шумарство и ловство претставувано од в.д Директорот Џемаил Јусуфи склучија меморандум за соработка со Јавна Установа Национален Парк Пелистер претставувана од Директорот Осман Шукриу

./sites/default/files/Objavi/memorandum-za-sorabotka.pdf