Меморандум за соработка

26.06.2023
Меморандум за соработка потпишаа Државниот инспекторат за шумарство и ловство претставуван од директорот Џемаил Јусуфи и Дирекцијата за заштита и спасување претставувана од директорот д-р Беким Максути.

Меморандум За Соработка

25.05.2023
Државен инспекторат за шумарство и ловство претставувано од в.д Директорот Џемаил Јусуфи склучија меморандум за соработка со Јавна Установа Национален Парк Пелистер претставувана од Директорот Осман Шукриу

Потпишан меморандум за соработка

27.01.2023
На ден 26.01.2023 (четврток) се одржа состанок помеѓу Државниот инспекторат за шумарство и ловство преставувано од директорот Фикри Алити и јавнa установa национален парк Шар Планина...