Struktura Organizative

DISHL

Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti, si organ në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, i kryen punët lidhur me inspektimin mbi zbatimin e akteve nënligjore dhe ligjore nga Ligji për Pyjet, Ligji për Gjuetinë, Ligji për lëndët riprodhuese të llojeve të pemëve pyjore, Ligji për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit dhe rregullore të tjera ligjore që janë të lidhura ngushtë me këtë çështje.

Инспекторат за нас - организација

Organizimi

Veprimtaritë në kuadër të Inspektoratit Shtetëror për Pylltari dhe Gjuetinë kryhen përmes sektorit për Pylltari dhe Gjueti, një njësi për punë profesionale administrative dhe pesë njësite rajonale.

 

Sektori për mbikqyrjen e Inspektimit të Pyjeve

  • Departamenti për Mbikëqyrjen e Inspektimit të Pylltarisë - Rajonin I
  • Departamenti për Mbikëqyrjen e Inspektimit të Pylltarisë - Rajonin II
  • Departamenti për mbështetje të inspektimit në fushën e pylltarisë

 

Sektori për Mbikëqyrjen e Inspektimit të gjuetisë

  • Departamenti për Mbikëqyrjen e Inspektimit të Gjuetisë për Rajonin  Lindor 
  • Departamenti për Mbikëqyrjen e Inspektimit të Gjuetisë për Rajonin Perëndimor 
  • Departamenti për mbështetje të inspektimit në fushën e Gjuetisë

 

Sektori i Çështjeve Juridike dhe Administrative dhe Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore

  • Departamenti I Çështjeve Juridike dhe Administrative
  • Departamenti i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
  • Departamenti I Çështjeve Financiare

 

Dokumentet