Politika e privatësisë

sigurnost

Në këtë faqe ne dokumentojmë të gjithë informacionin në lidhje me përdorimin dhe përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale në procesin e kryerjes së detyrave tona, në përputhje me autorizimet ligjore kur vizitoni faqen tonë të internetit, përdorni disa nga shërbimet tona ose na dërgoni një mesazh kur përdorni në formularët tanë të kontaktit.

 

Kontrollues i të dhënave personale është Firma DOOEL - Shkup (në tekstin e mëtejmë: KONTROLLUESI), me seli në rrugën nr. 1, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.

të dhënat personale mblidhen, përdoren dhe përpunohen ekskluzivisht në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ne mund të mbledhim, përdorim dhe përpunojmë të dhëna në lidhje me kategoritë e mëposhtme të personave që janë vizitorë në faqen tonë të internetit:

 • Kërkuesit dhe ofruesit e informacionit në lidhje me paraqitjen e kërkesave dhe/ose mesazheve të tjera përmes formularëve të kontaktit. Këto kërkesa/mesazhe përmbajnë opsionalisht informacion në lidhje me identitetin e dërguesit. Këto të dhëna kanë një shtrirje të kufizuar, zakonisht emri, mbiemri dhe të dhënat e kontaktit, të cilat lidhen ngushtë me kërkesën ose dhënien e informacionit.
 • Vizitorët në faqen tonë të internetit. Ne përpunojmë të dhëna për palët vizitore, të cilat përdoren për të analizuar trafikun në faqen tonë të internetit si dhe përdorshmërinë e tij. Ne gjithashtu përpunojmë të dhëna të tipit share për të zbatuar sigurinë e informacionit të faqes sonë të internetit dhe për të mbrojtur kundër ndërhyrjeve dhe/ose sulmeve të paautorizuara. Më shumë informacion në lidhje me përdorimin tonë të cookies në Politikën tonë të biskotave. [Lidhje].
 • Personat të cilët në bazë të Ligjit për Qasje të Lirë në Informata Publike kërkojnë qasje në të. Për të fituar akses në informacion, kërkuesit duhet të japin informacion në lidhje me identitetin e dërguesit dhe natyrën/nevojen e vetë kërkesës. Këto të dhëna kanë një shtrirje të kufizuar, emër të përbashkët, mbiemër dhe të dhëna kontakti, të cilat janë të lidhura ngushtë me vetë kërkesën dhe përdoren në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë në Informacione Publike.

1. Cilat të dhëna regjistrohen gjatë një vizite

Gjatë një vizite në faqet tona të internetit, platforma regjistron informacionin e mëposhtëm për çdo përdorues:

 • Koha e vizitës
 • Faqja që po vizitohet dhe nën-opsionet në të
 • Faqja nga e cila është referuar vizita dhe në disa raste fjalët kyçe të përdorura në të njëjtin referim
 • Sistemi operativ i përdorur dhe cilësimi i rezolucionit të ekranit
 • Lloji i motorit të kërkimit dhe versioni i tij
 • Gjuha e përdorur në motorin e kërkimit
 • Adresa e internetit (IP) nga e cila arrihet
 • Lloji i pajisjes nga

Të gjitha regjistrimet (regjistrat) rrotullohen dhe fshihen çdo 15 ditë, me përjashtim të studimit të një problemi sigurie ose përdoruesi, kur disa prej tyre mund të analizohen më gjatë.

2. Leja e konfirmuar për përdorimin dhe dorëzuar vullnetarisht të dhënat personale

Me konfirmimin tuaj dhe dhënien e lejes ose dorëzimin vullnetar të të dhënave personale për përdorim dhe përpunim të mëtejshëm gjatë kryerjes së veprimeve të duhura në përputhje me rregulloret ligjore, kur jepni informacion ose kërkoni ndonjë shërbim administrativ nga KONTROLLI.

Ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë të dhëna personale nga kategoritë e mëposhtme: emri dhe mbiemri personal, adresa juaj dhe/ose numrat e kontaktit, faksi, e-mail, vula dhe/ose nënshkrimi.

Ne mund të mbledhim të dhënat tuaja personale në disa mënyra:

 • Kur na jepni informacion me gojë në telefonat tanë fiks ose celular;
 • Kur na dërgoni me faks një dokument direkt në telefonat tanë;
 • Kur na dërgoni postë direkte përmes shërbimit postar;
 • Kur na dërgoni një mesazh direkt në emailet tona;
 • Gjatë përdorimit të faqeve tona të internetit, aplikacioneve ose formularëve të kontaktit;

Kur paraqisni një kërkesë ose informacion përmes komunikimit të drejtpërdrejtë me ne, personi përgjegjës nga ana jonë përgatit një procesverbal të cilin ju e nënshkruani reciprokisht dhe më pas depozitohet në arkivin e KONTROLLISIT.

Vetëm punonjësit tanë që janë përgjegjës për detyrat në fjalë në lidhje me aktivitetet që lidhen me përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale do të kenë qasje në to.

Ne nuk përdorim një sistem të jashtëm (Google analytics ose Facebook pixel dhe të ngjashme) për analizën dhe statistikat e vizitave tona dhe nuk ndajmë të dhëna për ju ose vizitën tuaj në faqet tona të internetit me askënd, përveç me kërkesë të një gjykate, policie. ose autoritete të tjera për ushtrimin e veprimeve juridike.

Të gjitha të dhënat që ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë përdoren në një periudhë ekskluzivisht në përputhje me ligjin dhe vetëm për qëllime përdorimi dhe janë të theksuara në listën e afateve për mbajtjen e të dhënave personale të KONTROLLIKUT.

Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale:

 • Ju keni të drejtë dhe jeni të informuar për mbledhjen, përdorimin dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale
 • Ju keni të drejtë të kufizoni mbledhjen, përdorimin dhe përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale
 • Ju keni të drejtë të ndryshoni dhe fshini pjesërisht ose plotësisht të dhënat tuaja personale
 • Ju keni të drejtë të aksesoni të dhënat tuaja personale të mbledhura, të përdorura dhe të përpunuara
 • Ju keni të drejtë të parashtroni një kundërshtim në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale tek KONTROLLI ose Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Për të marrë më shumë informacion, për të gjitha pyetjet e tjera dhe ushtrimin e të drejtave tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni tonë
Oficeri i mbrojtjes së të dhënave personale: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX në emailin e mëposhtëm: XXX@MAIL.mk ose tel: +389 2 3123 456.

Nëse ende mendoni se gjatë mbledhjes, përdorimit dhe përpunimit të të dhënave tuaja personale KONTROLLI shkel të drejtat tuaja ose dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund të paraqisni një kundërshtim ose kërkesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. www.dzlp.mk, i cili është organ mbikëqyrës dhe do të veprohet sipas nenit 97 të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.