Kodeksi i nëpunësve administrativë

Kodeksi i nëpunësve administrativë

Кодекс

Kodeksi

Në bazë të nenit 7 paragrafi (1) pika 8 të Ligjit për zyrtarët administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14), është miratuar kod me të cilin janë përcaktuar standardet etike dhe rregullat e sjelljes së nëpunës administrativ. Qëllimi i këtij kodi është të inkurajojë sjelljen e mirë të zyrtarëve administrativë dhe të forcojë besimin e qytetarëve.

Nëpunësi administrativ zbaton standardet etike dhe rregullat e sjelljes në marrëdhëniet e tij me kolegët dhe eprorët, palët, në vendin e punës dhe në jetën e tij.