Informacion me karakter publik

Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë në informacione publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 13/06, 86/2008 dhe 6/2010), qytetarët mund të marrin informacione të natyrës publike që ne i kemi përgatitur ose me të cilin kemi, nëpërmjet lidhjeve të specifikuara që çojnë në informacionin e drejtpërdrejtë në faqen tonë të internetit ose duke plotësuar – Kërkesën për akses në informacione të natyrës publike, të cilat mund të merren në arkivin tonë ose të shkarkohen nga lidhja e specifikuar.

Kërkesa për informacion mund të dorëzohet me shkrim në adresën tonë rr. Aminta i trete No.2, 1000 Shkup, me e-mail: disl@mzsv.gov.mk ose duke plotësuar formularin online. Qytetarët mund të informohen edhe për të gjitha çështjet e interesit të tyre që kanë të bëjnë me të drejtën e aksesit të lirë në informacione të natyrës publike në numrin e telefonit: +389 2 3222333.