Инспекторат за нас - површини

Mbikëqyrja inspektuese

Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe Gjuetisë kryen mbikëqyrje inspektuese në 1.002.809 ha pyje dhe tokë pyjore në pronësi shtetërore dhe private, nga të cilat 861.243 ha janë të mbuluara me pyje dhe 141.566 ha janë të papyllëzuara. të cilat sipërfaqe janë të rregulluara në 176 plane të veçanta për menaxhimin e pyjeve, si dhe 249 vendgjueti të ngritura, të rregulluara me baza të veçanta ekonomike të gjuetisë të cilat janë dhënë me anë të koncesion për shfrytëzimin, mbarështimin dhe mbrojtjen e gjahut.

Pyjet

1.002.809 ha pyje dhe tokë pyjore